Ks. Jerzy Pawlik

Urodzony
9 marca 1919

Zmarł
1 marca 2009

Duchowny katolicki, prałat, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. emigrantów polskich, zasłużony duszpasterz Polaków w Europie Wschodniej w okresie PRL, badacz dziejów kościoła. Wiceprezes Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Rumuńskiej.

Od lat 50 – XX w., był wykładowcą historii Kościoła, metodologii pracy naukowej oraz teologię pastoralną na różnych uczelniach katolickich. Od 1958 r., był krajowym duszpasterzem pracującej młodzieży żeńskiej, piastował też funkcję krajowego koordynatora pieszych pielgrzymek.

Od 1972 r., był delegatem Konferencji Episkopatu Polski dla krajów RWPG. Brał czynny udział w pomocy ośrodkom polonijnym na terenie NRD, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii oraz w byłych republikach radzieckich. 

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego, Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego. 

W roku 1998 otrzymał Nagrodę im. Wojciecha Korfantego przyznaną przez Związek Górnośląski.

Udostępnij